กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร (8 พฤศจิกายน 2557)